Zpracování osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Kdo jsme a proč zpracováváme osobní údaje?

Společnost CONTIN s.r.o.(dále i jen „CONTIN“), IČO: 29264448, sídlo: Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, zapsaná v Obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 179779, působí na základě živnostenského oprávnění jako samostatný likvidátor pojistných událostí. Je oprávněna poskytovat služby v souvislosti se zajištěním dokumentace pro šetřené škodní/pojistné události, provádět související likvidační úkony a vlastní likvidací škod pro pojišťovny či jiného objednavatele služby.

CONTIN věnuje ochraně osobních údajů velkou pozornost. Toto memorandum (dále i jen „dokument“) popisuje, jak je v CONTIN prováděno zpracování osobních údajů. Při veškeré naší činnosti dbáme na to, aby zpracování osobních údajů bylo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), aby práva subjektů údajů byla náležitě chráněna.

Společnost CONTIN jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, obracet se na něj můžete prostřednictvím e-mailové adresy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Kontakty: e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. : +420 539 011 854, +420 539 011 858, korespondenční adresa pro písemné podněty: CONTIN s.r.o., Škrobárenská 1, 617 00 Brno.

Jakými zásadami se řídíme při zpracování osobních údajů?

CONTIN zpracovává přesné a aktuální osobní údaje na základě zákonného titulu, korektně a transparentním způsobem, pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, v minimálním nezbytném rozsahu, ukládá je ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů pouze po nezbytnou dobu ve vztahu k účelu zpracování a zajišťuje jejich integritu a důvěrnost pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření a náležitého zabezpečení před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

CONTIN zajišťuje, aby nepřesné údaje s přihlédnutím k jejich účelu, pro který jsou zpracovávány, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.

Veškeré činnosti spojené s osobními údaji a jejich ochranou CONTIN řádně dokumentuje a eviduje další doklady o zpracování osobních údajů (např. evidence žádostí subjektů údajů uplatňujících svá práva vůči CONTIN, dokumentace souhlasů, dokumentace splnění informační povinnosti vůči subjektům údajů apod.) pro naplnění zásady odpovědnosti dle Nařízení.

CONTIN dle potřeby spolupracuje s dozorovým úřadem, zejména Úřadem pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: +420 234 665 111.

Pro jaký účel osobní údaje zpracováváme?

Před zahájením jakéhokoli zpracování osobních údajů CONTIN stanovuje účel, pro který zpracovává osobní údaje (může se jednat např. o uzavření smlouvy, vedení zaměstnanecké agendy atd.).

CONTIN zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění daného účelu a z důvodu dosažení předem stanoveného účelu.

Jakmile je účel zpracování naplněn, CONTIN osobní údaje v souladu se zásadou minimalizace údajů (zpracování přiměřené, relevantní, omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu zpracování) a omezení uložení maže nebo anonymizuje, pokud je není třeba uchovávat pro jiný účel.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

CONTIN zpracovává v souvislosti se svojí činností samostatného likvidátora pojistných událostí osobní údaje následujících kategorií subjektů údajů:

 • zaměstnanců CONTIN, bývalých zaměstnanců CONTIN, uchazečů o zaměstnání u CONTIN, členů statutárních orgánů CONTIN
 • osob, které nejsou klienty CONTIN, ale jejichž osobní údaje můžeme zpracovávat v souvislosti s naší činností samostatného likvidátora pojistných událostí, těmi jsou tedy pojistníci, pojištění, poškození, viníci, oprávněné osoby, případní zástupci těchto osob, svědci atd.
 • obchodních partnerů CONTIN a jejich zástupců, zaměstnanců či jimi určených kontaktních osob, tj. zejména pojišťoven, makléřských společnosti, nebo dodavatelů zboží či služeb (např. specialisté majetkových škod, smluvní servisy, znalci, poskytovatelé smluvních služeb či jiné osoby poskytující odborná vyjádření při hodnocení pojistného rizika či likvidaci pojistné události atd.).

Osobní údaje zpracovává CONTIN jako správce např. v případě svých zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání, obchodních partnerů CONTIN či dodavatelů CONTIN.

Osobní údaje zpracovává CONTIN jako zpracovatel pro jiného správce osobních údajů (v případě zpracování osobních údajů výše uvedených osob, které nejsou klienty CONTIN, v souvislosti s likvidací pojistných událostí) na základě smlouvy uzavřené s příslušnou pojišťovnou, resp. makléřskou společností.

Podrobnější informace pro jednotlivé skupiny subjektů údajů naleznete podrobně rozpracované níže.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup

Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem 500 Kč, a to 1x ročně.

Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 1. vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,
 2. odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat,
 3. využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo
 4. domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

 1. popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné
 2. vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl/a)
 3. vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 4. vzneste námitku proti zpracování (podrobněji popsáno níže viz Právo vznést námitku proti zpracování). Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme bez dalšího vaše osobní údaje zpracovávat; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet prostřednictvím shora uvedených kontaktních údajů na pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

Jelikož zpracování osobních údajů není zcela automatizované, nevzniká subjektům údajů právo na přenositelnost osobních údajů (tzv. právo na portabilitu) a právo nebýt subjektem automatizovaného rozhodování.

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu. CONTIN zpracovává osobní údaje vždy na základě jednoho z titulů vyjmenovaných v článku 6 Nařízení (právní základ pro zpracování). Nejčastěji uplatňovanými tituly pro jsou:

 1. uzavření nebo plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 2. plnění právní povinnosti, která se na Společnost jako správce vztahuje;
 3. oprávněný zájem Společnosti či třetí strany, který převažuje nad zájmy a základními právy a svobodami subjektu údajů na ochranu osobních údajů; nebo
 4. souhlas subjektu údajů se zpracováním jeho osobních údajů.

Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici k nám vystupujete, blíže viz níže Podrobné informace pro jednotlivé skupiny subjektů údajů.

Jakým způsobem zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje jsou zpracovávány nejčastěji v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Při zpracování osobních údajů ze strany CONTIN nedochází k rozhodování, které by bylo založeno výlučně na automatizovaném zpracování včetně profilování. Dílčí procesy zpracování však mohou probíhat automatizovaně., vždy ale vždy dochází k přezkoumání lidským faktorem.

CONTIN přijala technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů popsaná v tomto dokumentu a ve vnitropodnikových normách CONTIN. Osobní údaje vždy dostatečně zabezpečuje a chrání před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám. Blíže viz Jak zabezpečujeme osobní údaje?

Po jakou dobu zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje CONTIN zpracovává pouze po dobu potřebnou k naplnění účelu zpracování osobních údajů. Jakmile je účel zpracování osobních údajů naplněn a Společnost již nemá žádný další účel, pro který by je byla oprávněna zpracovávat, provádí Společnost výmaz nebo anonymizaci osobních údajů.

Nad rámec takto stanovené doby je CONTIN oprávněna zpracovávat osobní údaje subjektu údajů po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy nebo po dobu potřebnou k vymáhání práv CONTIN vůči subjektu údajů. Konkrétní dobu, po kterou budou osobní údaje daného subjektu údajů zpracovávány, se subjekt údajů dozví z informace, kterou mu CONTIN individuálně předá nebo zašle. Blíže také viz Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Podrobné informace pro jednotlivé skupiny subjektů údajů

Jaké osobní údaje, za jakým účelem, z jakého právního titulu, po jak dlouhou dobu a kým jsou osobní údaje subjektu údajů zpracovávány, komu jsou případně předány a jak jsou zabezpečeny, se subjekt údajů dozví z informace, kterou mu CONTIN individuálně předá nebo zašle.

 1. Zaměstnanci CONTIN, bývalí zaměstnanci CONTIN, uchazeči o zaměstnání u CONTIN, členové statutárních orgánů CONTIN

  Zaměstnanci jsou informováni prostřednictvím interních vnitropodnikových směrnic.

  Pokud projevíte zájem pracovat pro CONTIN, zpracováváme vaše údaje jako údaje uchazeče o zaměstnání. Uchazeči o zaměstnání u CONTIN jsou informováni prostřednictvím dokumentu „Informační memorandum - Podrobné informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání“ a udělení souhlasu probíhá prostřednictvím dokumentu „Stručné informace pro uchazeče“.

 2. Osoby, které nejsou klienty CONTIN, zpracování probíhá v souvislosti s likvidací pojistných událostí

  Tyto osoby nejsou klienty CONTIN, jejich osobní údaje zpracovává CONTIN jako zpracovatel pro jiného správce osobních údajů na základě uzavřené Smlouvy o zpracování osobních údajů.

  Pro vaši lepší informovanost zde odkazujeme na příslušnou úpravu týkající se ochrany osobních údajů u daných správců, orientujte se prosím podle toho, u které pojišťovny je šetřena škoda. Jedná se o pojistitele, pro které CONTIN šetří škodní události:

 3. Obchodní partneři CONTIN a jejich zástupci, zaměstnanci či jimi určené kontaktní osoby, nebo dodavatelů zboží či služeb

  Účel a právní titul zpracování

  Účelem zpracování osobních údajů obchodních partnerů CONTIN (jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) je řádné projednání, uzavření a plnění smlouvy uzavřené mezi CONTIN a příslušným obchodním partnerem.

  Příjemci osobních údajů

  Údaje obchodních partnerů CONTIN (příp. jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) mohou být předávány v souvislosti s plněním zákonných či smluvních povinností CONTIN následujícím příjemcům: auditoři, daňoví či právní poradci.

  Zpracováním osobních údajů obchodních partnerů (příp. jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) mohou být pověřeni následující zpracovatelé: dodavatelé databázových, CRM či jiných informačních systémů používaných společností CONTIN, poskytovatelé datových úložišť, poskytovatelé archivačních služeb.

  Doba uložení osobních údajů

  Osobní údaje obchodních partnerů CONTIN (příp. jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi CONTIN a příslušným obchodním partnerem a dále ještě po dobu, kdy mohou být uplatněna jakákoliv práva z těchto smluvních vztahů vyplývající nebo s nimi související. Osobní údaje vtělené do dokumentů, pro které jsou zvláštními právními předpisy předepsány delší archivační doby, jsou uchovávány po takto stanovené delší archivační doby.

  Požadavek poskytnutí osobních údajů

  V rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů nezbytné pro přípravu, uzavření a plnění (příp. vymáhání) smlouvy mezi CONTIN a obchodním partnerem je poskytnutí osobních údajů smluvním požadavkem. Pokud osobní údaje nebudou poskytnuty, může to mít za následek nemožnost vzniku smluvního vztahu mezi příslušným obchodním partnerem a CONTIN.

Jak zpracováváme Vaše osobní údaje v případech, kdy navštívíte naše webové stránky?

Na našich webových stránkách zpracováváme osobní údaje prostřednictvím cookies (nebo obdobných technologií) a také prostřednictvím kontaktního formuláře, jehož prostřednictvím nám můžete zanechat vaše kontaktní údaje a my se s vámi následně spojíme. Váš souhlas v takovém případě udělujete na dobu 1 měsíce a máte právo jej kdykoliv odvolat.

Jak zpracováváme Vaše osobní údaje v rámci telefonních hovorů?

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím zákaznické linky (539 011 854, 539 011 858) a voláte vy nám, na úvodu hovoru vás automaticky informujeme o nahrávání hovoru. V případě, že voláme my vám, ať již z pevné linky či mobilního telefonu, náš pracovník vás na začátku hovoru osobně informuje o skutečnosti, že hovor může být monitorován (nahráván). To stejné platí, pokud se dovoláte na mobilní telefon našeho pracovníka. Tímto způsobem můžeme pořizovat nahrávku uskutečněného hovoru.

Hovory nahráváme na základě našich oprávněných zájmů spočívajících v ochraně našich právních nároků a na základě vašeho souhlasu také pro zlepšování kvality našich služeb. Váš souhlas v takovém případě udělujete na dobu 3 let a máte právo jej kdykoliv odvolat.

V případě, že se rozhodnete souhlas neudělit, můžete zavěsit a kontaktovat nás prostřednictvím e-mailové adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Za jakých podmínek předáváme osobní údaje?

Osobní údaje může CONTIN jako správce zpracovávat přímo svými zaměstnanci, anebo prostřednictvím třetích osob (dále jen „Zpracovatel“ nebo „Zpracovatelé“). CONTIN uzavřela s každým Zpracovatelem Smlouvu o zpracování osobních údajů, a stejně tak uzavřela Smlouvu o zpracování osobních údajů se společnostmi, vůči nimž CONTIN vystupuje v pozici zpracovatele.

Zpracovatelé poskytli CONTIN dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky Nařízení a aby byla zajištěna ochrana práv subjektů.

CONTIN nepředává osobní údaje třetím osobám úplatně.

CONTIN nepředává žádné osobní údaje, které zpracovává jako správce nebo zpracovatel, do třetí země (tj. země mimo Evropskou unii) ani žádné mezinárodní organizaci.

Jak zabezpečujeme osobní údaje?

S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracovávání i k pravděpodobným a různě vážným rizikům pro práva a svobody fyzických osob CONTIN zavedla vhodná technická a organizační opatření, aby zajistila úroveň zabezpečení osobních údajů odpovídající danému riziku zejména náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů nebo neoprávněnému přístupu k nim.

Dbáme na řádný výběr zaměstnanců, smluvních zpracovatelů, dodavatelů a striktní dodržování všech pravidel. Veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji při plnění svých pracovních nebo smluvních povinností, jsou vázány povinností mlčenlivosti jak o osobních údajích, tak i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně, tato povinnost trvá i po skončení zaměstnání nebo smluvního vztahu.


Podrobné informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání

(dále jen „Informační memorandum“)

Společnost CONTIN s.r.o., Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 179779, IČ: 29264448, považuje ochranu osobních údajů za nedílnou součást svých závazků vůči uchazečům o zaměstnání.

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme v rámci náborového procesu. Naleznete zde informace, zda osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům údaje zpracováváme, zda je někomu předáváme a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

  Zpracováváme následující osobní údaje:

  1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, pohlaví, popř. fotografie;
  2. kontaktní údaje, kterými se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména kontaktní adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa;
  3. údaje související s výkonem práce, kterými se rozumí zejména informace o Vašem vzdělání, absolvovaných školeních, předchozí zkušenosti a reference;
  4. údaje o posouzení Vaší vhodnosti, kterými se rozumí údaje, jež používáme k posouzení, zda jste vhodným kandidátem pro určitou pozici, zejména naše hodnocení Vašeho výkonu u pohovoru, popř. výsledky testů.
 2. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

  V rámci náborového procesu zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu. Osobní údaje přitom zpracováváme pro přípravu smlouvy a případně i na základě Vašeho souhlasu.

  1. B.1 Zpracování bez Vašeho souhlasu – pro realizaci výběrového řízení a pro přípravu smlouvy (bez citlivých osobních údajů)

   Pro přípravu pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje související s výkonem práce a údaje o posouzení Vaší vhodnosti, a to za účelem realizace výběrového řízení vč. prověřování kandidátů. Konkrétně proto, abychom Vás mohli zvát na pohovory a komunikovat s Vámi a abychom mohli z poskytnutých podkladů posoudit Vaši vhodnost na obsazení volného pracovního místa a ověřit Vaše reference.

   Osobní údaje zpracovávané pro přípravu smlouvy nebo dohody uchováváme po dobu trvání náborového procesu, ledaže nám k dalšímu uchování v databázi uchazečů udělíte souhlas.

  2. B.2 Zpracování na základě Vašeho souhlasu – pro účely vedení databáze uchazečů

   Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje související s výkonem práce pro to, abychom Vás zařadili do databáze uchazečů a mohli Vás případně oslovit s jinou relevantní nabídkou práce. Data z databáze uchazečů můžeme použít také pro vyhodnocování a analýzy, kdo má zájem o práci u nás, jaká je jeho kvalifikace apod. V případě neudělení souhlasu budeme tyto údaje zpracovávat pouze do skončení náborového procesu, pokud nám souhlas udělíte tak maximálně po dobu 1 roku od skončení náborového procesu.

   Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat postupem pro uplatnění Vašich práv popsaným níže v části „Jak lze uplatnit jednotlivá práva?“. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před tímto odvoláním.

  3. B.3 Zpracování na základě Vašeho souhlasu – pro účely předání v rámci skupiny

   Na základě Vašeho souhlasu předáváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje související s výkonem práce za účelem vedení databáze uchazečů a realizace výběrového řízení vč. prověřování kandidátů dalším společnostem sdruženým v rámci Komory samostatných likvidátorů pojistných událostí. KSLPU je spolek se sídlem v Praze, zapsaný ve spolkovém rejstříku, spisová značka L 12999 vedená u Městského soudu v Praze, IČO: 26602130, www.ksplu.cz.

   Bližší vymezení, komu údaje předáváme, naleznete v části „Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?“. Tyto společnosti Vás následně mohou po dobu 1 roku oslovit s relevantní nabídkou zaměstnání, jestliže Vás na základě poskytnutých údajů vyhodnotí jako vhodného kandidáta. Předená data z databáze uchazečů mohou tyto společnosti použít také pro vyhodnocování a analýzy, kdo má zájem o práci ve společnostech sdružených v rámci Komory samostatných likvidátorů pojistných událostí, jaká je jeho kvalifikace apod.

   Udělený souhlas můžete kdykoliv vůči každé jednotlivé společnosti odvolat. Odvolat souhlas vůči nám můžete postupem pro uplatnění Vašich práv popsaným níže v části „Jak lze uplatnit jednotlivá práva?“. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před tímto odvoláním.

 3. Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

  Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

  Jak již bylo uvedeno, s Vaším souhlasem předáváme Vaše kontaktní a identifikační údaje a údaje související s výkonem práce pro provedení náborového procesu společnostem sdruženým v rámci Komory samostatných likvidátorů pojistných událostí.

  Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou dodavatelé IT řešení, a také poradenské společnosti, které nám pomáhají posoudit, zda jste pro nás vhodným kandidátem (např. assessment centra).

  Dále jsme povinni zpracovávané osobní údaje předávat orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení, orgánům dohledu v případě, že nás o to požádají.

 4. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

  Nejvíce osobních údajů získáme přímo od Vás, tím že nám je sdělíte v rámci náborového procesu, ať již v rámci ústního pohovu, životopisu nebo jiné dokumentace.

  Vedle toho v omezeném rozsahu získáváme a dále zpracováváme osobní údaje získané od osob, které byly uvedeny jako kontaktní u Vašich referencí a z veřejných zdrojů.

 5. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

  Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

 6. Právo na přístup

  Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše jste se dozvěděli v tomto Informačním memorandu. Pokud si však nejste jisti, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.

  • F.1 Právo na opravu

   Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

  • F.2 Právo na výmaz

   V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

   • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,
   • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat (například pro obhajobu našich právních zájmů),
   • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže kapitola „Právo vznést námitku proti zpracování“) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo
   • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

   Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že by toto právo bylo neomezené. Neuplatní se totiž v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

   • splnění naší právní povinnosti,
   • účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely nebo
   • určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
  • F.3 Právo na omezení zpracování

   V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezené zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování, avšak nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu.

   Těmito případy, kdy musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů, jsou situace, kdy:

   • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné
   • Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl/a)
   • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
   • vzneste námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole „Právo vznést námitku proti zpracování“). Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.
  • F.4 Právo na přenositelnost

   Máte právo získat od nás získat všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sám poskytl a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu (viz výše kapitola „Zpracování na základě Vašeho souhlasu“) a na základě plnění či uzavření smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. Touto formou Vám tedy nemůžeme přenést vždy a za všech okolností všechny údaje, které jste vyplnil/a v našich formulářích (například Váš vlastnoruční podpis).

  • F.5 Právo vznést námitku proti zpracování

   Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje v takovém případě nebudeme pro daný účel dále zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

  • F.6 Právo podat stížnost

   Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Toto právo můžete uplatnit v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 7. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

  Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, jako uchazeče o zaměstnání, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete písemně obracet na e-mailovou adresu společnosti CONTIN s.r.o., a to Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či osobně na adrese pobočky CONTIN s.r.o., Škrobárenská 502/1, 617 00 Brno.

  Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

Přílohy

Adresa kanceláře

Škrobárenská 502/1
617 00 Brno-Trnitá
Česká republika

Kontaktujte nás

Mohlo by vás zajímat