Oznamování protiprávního jednání

WHISTLEBLOWING – OZNÁMENÍ MOŽNÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

SMĚRNICE O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

Vydává: CONTIN s.r.o.

Sídlo: Rybná 682/14, 110 00 Praha 1

zapsaná v Obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 179779

IČ: 29264448

DIČ: CZ29264448

Identifikátor datové schránky: 3q6xq3d

 

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“).

 

 

 1. ÚČEL A PŮSOBNOST SMĚRNICE
  • Tato směrnice o ochraně oznamovatelů (dále jen „Směrnice“) stanovuje pravidla ochrany oznamovatelů protiprávního jednání.
  • Tato Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance, zaměstnance dočasně přidělené k výkonu práce, členy orgánu a další fyzické a právnické osoby spolupracující s CONTIN s.r.o. Směrnice je závazná rovněž pro všechny oznamovatele a příslušnou osobu dle znění Zákona.
  • Tato Směrnice upravuje příjem, posouzení, řešení oznámení, včetně jejich evidence.
  • Tato Směrnice se vydává písemně a vzniká na dobu neurčitou.

 

 

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  • Fyzická osoba, která se o spáchání možného protiprávního jednání dozvěděla v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností,
   • které má znaky trestného činu, nebo
   • přestupku, za který Zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, nebo
   • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech stanovených Zákonem, je oprávněna podat oznámení (dále jen „Oznamovatel“).
  • Oznamovatel je chráněn před odvetným opatřením dle znění Zákona.
  • Odvetným opatřením jsou zejména odvetná opatření uvedená v § 4 odst. 1 písm. a) -m) Zákona.
  • Směrnice nechrání Oznamovatele, kteří uvádějí vědomě nepravdivé skutečnosti.

 

 

 1. PODÁNÍ OZNÁMENÍ
  • Oznamovatel je oprávněn podat oznámení dle této Směrnice, nebo/a prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti.
  • Příslušná osoba je zletilá, plně svéprávná a bezúhonná osoba, která se jako jediná smí seznamovat s obsahem oznámení. Totožnost příslušné osoby je zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.
  • Příslušnou osobou je Ing. Petra Glombová, Pověřenec pro ochranu osobních údajů, e-mail petra.glombova@contin.cz, telefon 733 143 507
  • Oznámení je možné podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, a to
   • vyplněním externího formuláře qHlas na adrese

https://formulare.e-forms.cz/qhlas/qhlas-contin-sro

 • písemně na e-mailovou adresu: oznameni@contin.cz
 • telefonicky: 733 143 507
 • písemně v listinné podobě na adresu Rybná 682/14, 110 00 Praha 1
 • osobně (po předchozí domluvě s příslušnou osobou)
 • Příslušná osoba vede elektronickou evidenci všech oznámení, které jsou podány způsoby uvedenými v bodě 3.4 této Směrnice, a to ve formátu: datum přijetí oznámení; jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele (jsou-li tyto údaje známy); shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které je oznámení směřováno, je-li její totožnost známa; datum ukončení posuzování důvodnosti příslušnou osobou a výsledek posouzení. Oznámení musí být archivováno po dobu 5 let.

 

 

 1. PŘIJÍMÁNÍ OZNÁMENÍ
  • Příslušná osoba příjme oznámení jedním ze způsobů uvedeným v bodě 3.4 této Směrnice.
  • Příslušná osoba musí do 7 dnů vyrozumět oznamovatele o přijetí oznámení.
  • Příslušná osoba musí do 30 dnů vyrozumět oznamovatele o výsledku přezkoumání. Lhůtu pro přezkum je možné v odůvodněných případech dvakrát prodloužit o 30 dnů.
  • Příslušná osoba v případě nedůvodného oznámení, vyrozumí bez zbytečného odkladu oznamovatele a poučí jej o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.
  • Příslušná osoba musí v případě důvodného oznámení navrhnout vhodné opatření k nápravě nebo k předejití protiprávního jednání.

 

 

 1. OCHRANA TOTOŽNOSTI OZNAMOVATELE
  • CONTIN s.r.o. zajistí, aby se s podaným oznámením seznámila pouze příslušná osoba prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému.
  • Příslušná osoba nesmí poskytnou třetí osobě takové informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel oznámení. V případě povinnosti příslušné osoby sdělit orgánům veřejné moci totožnost oznamovatele, není vyžadován oznamovatelův souhlas, ale je nutné ho předem informovat.
  • Zpracování osobních údajů je realizováno v souladu se zákonem č. 110/2019 sb., o zpracování osobních údajů.

 

Směrnice o ochraně oznamovatelů je platná od 15.12.2023. 

Our office

Škrobárenská 502/1
617 00 Brno-Trnitá
Czech republic

Contact us

You might be interested in